Zgromadzenie Ogólne

Zgromadzenie Ogólne (ZO) to organ o charakterze inicjatywnym, dyskursywnym i doradczym. ZO przedkłada Radzie Uczetników i Komitetowi Sterującemu propozycje określonych działań, rozstrzygnięć etc. W posiedzeniach ZO mogą uczestniczyć z prawem głosu przy podejmowaniu uchwał przedstawiciele Uczestników KNAA, a także bez tego prawa przedstawiciele podmiotów, które zamierzają zostać Uczestnikami KNAA oraz pracownicy KNAA. Każdy osoba biorąca udział w posiedzeniach ZO ma prawo zabierania głosu w dyskusji. Posiedzenia ZO odbywają się co najmniej raz w roku, w formie online.

W skład Komitetu Sterującego wchodzą:

  • dr Jakub Kwiatkowski (Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego);
  • dr Artur Modliński (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego);
  • dr Dominika Skoczylas (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego);
  • dr Jakub H. Szlachetko (Instytut Metropolitalny);
  • mgr Kaja Kopej (Grupa Robocza ds. Polskiego Prawa Kosmicznego);
  • Małgorzata Popiel (Stowarzyszenie Innspace).